Jačanje kapaciteta lokalnih Organizacija civilnog društva (OCD) za očuvanje kulturnog nasleđa i prava manjina

USAID LOGOProgram ”Jačanje kapaciteta  lokalnih Organizacija  civilnog društva (OCD) za očuvanje kulturnog nasleđa i prava manjina” sprovodi Gračanička inicijativa za održivi  razvoj (GIOR),  podržava  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), preko programa Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing  Kosovo Together, AKT).

Program je napravljen sa ciljem da doprinese na polju organizacione i tehničke izgradnje kapaciteta OCD-a, da budu efikasnije u  promociji jezičkih prava, razvoju jezičke i kulturne  raznolikosti i istorijskog nasleđa. Prednost će biti data OCD i LSOD koje se nalaze u ciljanih 16 opština: Gračanica, Klokot, Novo Brdo, Parteš, Ranilug, Štrpce, Gnjilane, Istok, Klina, Obilić, Peć, Vučitrn, Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan.

Prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano od vremena i modernih tehnologija, nematerijalno kulturno nasleđe je osnova kulturne raznolikosti. Kroz usmenu tradiciju i jezik, scensku umetnost, društvenu praksu, rituale i praznike, izražavaju se kreativnost, znanje, veštine i duh ljudi koji ga stvaraju. Negovanjem i prenošenjem ove “žive kulturne baštine”, čuva se istorija, kultura i tradicija, koja stvara osećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda.

Kulturna raznolikost, ali i dugačka tradicija održavanja autentične kulturne baštine, iznedrili su specifično nematerijalno nasleđe koje Kosovo danas ima. Kroz manifestacije, stare zanate, rituale i umetnost, na Kosovu se ovo nasleđe i danas održava i čuva, ali u znatno manjoj meri. Nedovoljna zaštita i promocija, loši uslovi za rad, ali i malo interesovanje ljudi, učinili su da se nematerijalno kulturno nasleđe i jezik poslednjih godina nađu na društvenoj margini.

GIOR će dati svoj doprinos u ostvarivanju sledećih rezultata:

  • Razvoj kapaciteta OCD-a, uključujući Lokalne savete omladinskog delovanja (LSOD), kroz pružanje prilagođenih treninga, umrežavanja i izgradnje kapaciteta iz oblasti zaštite kulturnog i istorijskog nasleđa,
  • Razvoj kapaciteta OCD u razumevanju odredaba Zakona o upotrebi jezika, rada Poverenika za jezike i razumevanje strategije za praćenje Zakona o upotrebi jezika,
  • Jačanje saradnje OCD sa Vladom Kosova, Kancelarijom premijera za pitanje zajednica, Kancelarija poverenika za jezike, Kancelarije za dobro upravljanje, Ombudsmanom i OCD-a koji se bave ljudskim pravima.

Za učestvovanje u programu organizacije će moći da se prijave na  Poziv za aplikacije koji se nalazi na sajtu www.giorkosovo.org, tako što će poslati Prijavu za učestvovanje.

Korisnici će proći kroz program obuke  sa svrhom podizanja njihovog ličnog  kapaciteta i  organizacijskog  osposobljavanja  za rad u pomenutim oblastima.

Tradicijske i lokalne kulture i jezici su u vremenu  izuzetno dinamičkih društvenih i ekonomskih promena u svetu izložene nestanku ili  transformaciji do nepropoznatljivosti izvornih motiva. Naš cilj je postizanje boljeg  statusa i uključivanje nematirajlnog  kulturnog nasleđa, kao  značajnog resursa u okviru projekata iz oblasti društvenog i ekonomskog razvoja.

Ovaj  program će trajati  do 10. februara 2017 godine, korisnici će razviti svoje lokalne kampanje, a u sve u cilju delovanja  u svojim opštinama i očuvanja  kulturnog nasleđa. Korisnici ovog programa će na ovaj način dati svoj  doprinos očuvanju  istorijskog nasleđa i jezičkih prava, jer  će imati smernice pomoću kojih će moći da prepoznaju ostatke nasleđa i rade na njegovom očuvanju.  Takođe , korisnici ovog programa će imati jasniji uvid u funkcionisanje Kancelarije poverenika za jezike, kao i zakone po kojima radi. Često pojedinac ne zna kome se i kako obratiti za pomoć, pa je podizanje kapaciteta organizacija da se blagovremeno obrate nadležnim institucijama, jedan od puteva za poboljšanje života u zajednici.

Upoznavanje javnosti sa radom, trudom, posvećenošću, ali i preprekama sa kojima se ljudi koji neguju nematerijalno kultuno nasleđe danas susreću, važan je korak ka očuvanju autentične kulturne baštine. Samo razumevanjem, praktikovanjem, promocijom i prenošenjem znanja sa generacije na generaciju, nematerijalno kulturno nasleđe može da opstane i da se očuva u budućnosti. Jer, očuvanjem kulturnog nasleđa bilo gde u svetu, stvara se osećaj identiteta, kontinuiteta i posebnosti koje čine jedan narod, zato pozivamo OCD i LSOD da se uključe u naš program.